About Ynghylch

PoppyIF you’re a regular visitor to the Tredegar House Folk Festival, you’ll know what to expect…end-to-end fun, brilliant music almost everywhere you turn and folk dancing of the very highest calibre. In fact, probably the best you’ll see anywhere in the UK.

Veday75And it’s all in the glorious parkland that surrounds Tredegar Park House, a stately home and National Trust gem that’s just two minutes off Junction 28 of the M4 at Newport in South Wales.

Of course, if you’re new to the festival you’ll probably appreciate a bit more detail, so here goes…

First, let’s talk about the FESTIVAL START TIME. Our festival normally begins with a Friday night ticketed concert and runs through to Sunday night. But this year our weekend coincides with a special Friday-Sunday Bank Holiday to celebrate the 75th anniversary of VE Day. And it means that, because everyone’s got a day off, we can start EARLIER. So we’re kicking off with a…

GRAND FRIDAY AFTERNOON FREE CONCERT

About 1starting at 2pm. And from then on it’s virtually non-stop for three days. First, let’s look at the ticketed events: on Friday night, Saturday night and Sunday afternoon there are huge concerts in our Grand Marquee, starring giants of the folk world such as Barbara Dickson (right), Martyn Joseph Welsh supergroup Alaw, Scottish sensations Fara, barnstorming festival favourites Rusty Shackle and The Trials of Cato and loads more. And on Friday and Saturday nights there are rip-roaring ceilidhs in our Dance Marquee.

You can buy tickets now at our TICKETS page. As you’ll see we have an astonishing deal for a whole-weekend ticket that saves you loads and gives you access to ALL the ticketed events. But we also believe that there should be lots of free stuff too (and loads of it). As we mentioned above, there’s a FREE CONCERT ON FRIDAY AFTERNOON.

Poppy welshOs ydych chi’n ymwelydd rheolaidd â Gŵyl Werin Tŷ Tredegar, byddwch chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl … llond lle o hwyl o’r dechrau i’r diwedd, cerddoriaeth wych ym mhob man y byddwch chi’n troi a dawnsio gwerin o’r safon uchaf un. Mewn gwirionedd, mae’n debygol mai dyma’r gorau a welwch chi yn unrhyw le yn y DU.

Veday75Ac mae’r cyfan yn y parcdir gogoneddus sy’n amgylchynu Tŷ Tredegar, un o blastai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd ddim ond dwy funud o Gyffordd 28 yr M4 yng Nghasnewydd.

Wrth gwrs, os ydych chi’n newydd i’r ŵyl, mae’n debyg y byddech chi’n gwerthfawrogi ychydig mwy o fanylion, felly bant â ni…

Yn gyntaf, beth am AMSER DECHRAU’R ŴYL? Mae ein gŵyl fel arfer yn dechrau gyda chyngerdd â mynediad drwy docyn ar y nos Wener, ac mae’n para tan y nos Sul. Ond eleni mae ein penwythnos yn cyd-fynd â Gŵyl Banc arbennig rhwng dydd Gwener a dydd Sul i ddathlu 75 mlynedd ers Diwrnod VE. Ac mae’n golygu, oherwydd bod pawb yn cael diwrnod o wyliau, y gallwn ni ddechrau YNGHYNT. Felly rydyn ni’n cychwyn gyda…

CHYNGERDD MAWREDDOG AM DDIM AR Y PRYNHAWN GWENER

About 1fydd yn dechrau am 2pm. Ac o hynny ymlaen mae bron yn ddi-stop am dri diwrnod. Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar y digwyddiadau sydd â mynediad drwy docyn: nos Wener, nos Sadwrn a phrynhawn Sul cynhelir cyngherddau enfawr yn y Brif Babell, gyda chewri’r byd gwerin fel Barbara Dickson (ar y dde), Martyn Joseph, y grŵp Cymreig Alaw, Fara o’r Alban, ffefrynnau pob gŵyl Rusty Shackle a The Trials of Cato, ymysg llawer o berfformwyr eraill. Ac ar y nos Wener a’r nos Sadwrn byddwn yn cynnal ceilidhs cyffrous yn ein Pabell Ddawns.

Gallwch brynu tocynnau nawr ar ein tudalen TOCYNNAU. Fel y gwelwch, mae gennym fargen anhygoel ar gyfer tocyn penwythnos cyfan, sy’n arbed llwyth o arian i chi ac yn rhoi mynediad i chi i BOB UN o’r digwyddiadau sydd â mynediad drwy docyn. Ond credwn hefyd y dylai fod yna ddigonedd o bethau am ddim yn ogystal. Fel y soniwyd uchod, mae CYNGERDD AM DDIM AR Y PRYNHAWN GWENER. Oherwydd bod hwn yn benwythnos gŵyl banc arbennig i goffáu 75 mlynedd ers Diwrnod VE, rydym yn gwahodd y Lleng Brydeinig Frenhinol i’r digwyddiad, ac rydym yn gobeithio y gwnewch rodd i achos teilwng.

Because this is a special bank holiday weekend to commemorate the 75th anniversary of VE Day, we’re inviting the Royal British Legion along to ALL our concerts. We very much hope you’ll make a donation to such a worthy cause, especially at the free concerts. They’ll also have badges etc on sale in our concert marquee and we sincerely hope you’ll give their displays a visit.

Donation

The Legion exists to help members of the Royal Navy, British Army, Royal Air Force, veterans and their families, all year round, every day of the week. Support starts after seven days’ service and continues through life, long after service is over.

They remember those who lost their lives on active service in all conflicts; from the beginning of the First World War right up to the present day. They also campaign on issues that go to the heart of service peoples’ welfare. To find out more, visit:

Bydd penwythnos gŵyl y banc yn un arbennig i goffau ac i ddathlu 75 mlynedd Diwrnod VE. Rydym yn gwahodd y Lleng Prydeinig Brenhinol i gyngherddau Gŵyl Gwerin Tŷ Tredegar. Rydym yn mawr obeithio byddwch yn cyfrannu at achos mor deilwng, bydd bathodynnau ar werth ac arddangosfeydd i’w hymweld yn y babell gyngherddau.

Donation

Bodolir y Lleng i gefnogi aelodau, cyn-filwyr a theuluoedd y Llynges Frenhinol, Byddin Prydain, y Llu Awyr Brenhinol bob dydd trwy gydol y flwyddyn. Mae cefnogaeth yn cychwyn ar ôl 7 ddiwrnod o wasanaeth a thrwy oes ymhell ar ôl gwasanaeth ddod i ben.

Maent yn cofio’r rhai cael eu bywydau yn ystod gwasanaeth gweithredol ers cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Maent yn gweithredu i gefnogi materion pwysig er lles pob aelod o’r gwasanaeth. Am ragor o wybodaeth ewch i

But even if you choose not to, we’re sure you’ll love the music. And as if Friday’s offering wasn’t enough, we’ve got another brilliant…

GRAND LUNCHTIME FREE CONCERT ON SATURDAY

Yes, another free concert starting at 11.30am on SATURDAY (we were going to start a bit later but we had so much to cram in that we thought we’d give our performers some extra time). Meanwhile…

ALL THE INCREDIBLE DANCE DISPLAYS ARE FREE

About 3…and that means you’ll get to see everything from the sensational India Dance Wales (pictured right) to the artistry of Welsh wizards Gwerinwyr Gwent and loads, loads more. Make sure you don’t miss the Grand Procession of Musicians and Dancers at Saturday lunchtime. It’s a huge and very moving kaleidoscope of colour and sound, and there’s very little to match it anywhere in the British Isles.

There’ll be FREE open-mic sessions on Saturday afternoon and Sunday lunchtime, plus free workshops throughout the weekend and - one of our most popular pop-up events - a FREE Irish session led by the astonishing Mike Lease on Sunday afternoon. See our on-site printed programmes for full details of who’s on when.

There’ll be a CAMRA real-ale bar, plus food outlets, craft stalls, loads of fun for youngsters and, on the Saturday, a farmers’ market with some of the yummiest food you’ve ever tasted.

Oh yes, and there’s plenty of parking! All in all, it’s one of the best weekends you’ll have all year.

Ond hyd yn oed os ydych chi’n dewis peidio, rydym yn siŵr y byddwch chi wrth eich bodd â’r gerddoriaeth. Ac fel pe bai arlwy dydd Gwener ddim yn ddigon, mae gennym ni…

GYNGERDD MAWREDDOG ARALL AM DDIM AMSER CINIO DYDD SADWRN

Ie, cyngerdd arall am ddim yn dechrau am 11.30am DDYDD SADWRN (roedden ni’n mynd i ddechrau ychydig yn hwyrach, ond roedd gennym gymaint i’w gynnwys nes i ni feddwl y byddem yn rhoi rhywfaint o amser ychwanegol i’n perfformwyr). Yn y…

MAE’R HOLL ARDDANGOSFEYDD DAWNSIO ANHYGOEL AM DDIM

About 3…ac mae hynny’n golygu y byddwch chi’n cael gweld popeth o holl gyffro India Dance Wales (yn y llun ar y dde) i fedrusrwydd Gwerinwyr Gwent a llawer iawn mwy. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’r Orymdaith Fawreddog o Gerddorion a Dawnswyr amser cinio ddydd Sadwrn. Mae’n galeidosgop enfawr a theimladwy iawn o liw a sain, ac anaml y cewch chi’r fath wledd yn unrhyw le yn Ynysoedd Prydain.

Bydd sesiynau meic-agored AM DDIM brynhawn Sadwrn ac amser cinio dydd Sul, ynghyd â gweithdai am ddim drwy gydol y penwythnos, gan gynnwys un o’n digwyddiadau mwyaf poblogaidd - sesiwn Wyddelig AM DDIM dan arweiniad Mike Lease, sydd ynddo’i hun yn dipyn o ryfeddod, brynhawn Sul. Gweler ein rhaglenni printiedig ar y safle i gael manylion llawn ynglŷn â phwy sydd ymlaen pa bryd.

Bydd yna far cwrw-go-iawn CAMRA, ynghyd â stondinau bwyd, stondinau crefft, llwyth o hwyl i bobl ifanc ac, ar y dydd Sadwrn, marchnad ffermwyr fydd yn cynnig rhai o’r bwydydd mwyaf amheuthun rydych chi erioed wedi’u blasu.

O ie, ac mae digon o le i barcio! Ar y cyfan, mae’n un o’r penwythnosau gorau a gewch gydol y flwyddyn.